Privacy Policy Margerita

Privacy verklaring

De Privacy verklaring van De Buck Travel N.V. informeert u over hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en doorgegeven worden.

De Buck Travel N.V. respecteert de privacy van zijn klanten, leveranciers en personeel overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna de “AVG”) en de wet- en regelgeving die deze Verordening verder uitvoert.

De Buck Travel N.V. en al zijn personeelsleden, hierna “DBT” genoemd, staan in om de privacy van zijn klanten, leveranciers en personeel te beschermen, alsook van andere partijen die hun persoonsgegevens delen met DBT. We publiceren deze privacy verklaring speciaal ten behoeve van de belanghebbende partijen. Door uw gegevens te delen met De Buck Travel N.V. verklaart u zich akkoord met alle bepalingen opgenomen in onderstaand privacy beleid.

 

Bescherming van de persoonsgegevens van klanten van De Buck Travel N.V.:

Wettelijke grondslag: Het gebruik van de persoonlijke gegevens van klanten door DBT wordt steeds beperkt tot deze nodig om de reservaties in opdracht van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst aan de klant, en de daarbij horende onderdelen, te verzorgen. Enkel in kader van dit doel, zullen de persoonlijke gegevens verwerkt worden. Enkel de DBT medewerkers betrokken bij de organisatie, uitvoering of het administratieve proces van de reis of het event, of één van de daarbij horende onderdelen, raadplegen en verwerken de persoonsgegevens van de klant. Er worden geen persoonlijke data van de klant gecommuniceerd aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van het project of de dienst.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens van kinderen wordt de toestemming van één van de ouders of voogd gevraagd. Bij het delen van de persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar, door één van de ouders of voogd, aan DBT, geeft hij/zij als klant de toestemming deze gegevens te verwerken binnen het uitvoeren van de nodige reservaties of afspraken in het kader van de reis of het event van de klant.

Termijn: de persoonsgegevens van de klant worden bijgehouden zolang post-interventies in het kader van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst noodzakelijk zijn. Facturatiegegevens worden bijgehouden volgens de wettelijke termijn opgelegd door de geldende Belgische boekhoudwetgeving (i.e. 7 jaar).

Onze leveranciers, betrokken organisaties of instanties die de persoonlijke gegevens van klanten van DBT doorgestuurd krijgen, worden gevraagd zich eveneens te verbinden tot de richtlijnen van de AVG.

Mogelijks, in functie van de bestemming van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst, kunnen de gegevens van de klant naar leveranciers of betrokken instanties buiten de Europese Unie worden gestuurd. Dit is enkele het geval indien de uitvoering van het project, de dienst of de bestelling dit vereist. Externe partijen buitende Europese Unie zullen eveneens gevraagd worden door DBT om zich te verbinden tot de richtlijnen van de AVG.

DBT volgt dezelfde richtlijnen voor persoonsgegevens ontvangen via de website, via e-mail, via briefwisseling of op een andere manier, van potentiële klanten, leveranciers of contactpersonen. Afwijking van bovenstaande vermeldde clausules kan enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende klant of betrokkene.

 

Bescherming van de persoonsgegevens van leveranciers van De Buck Travel N.V.:

Wettelijke grondslag: DBT verwerkt enkel de persoonlijke gegevens van leveranciers, zijn medewerkers of onderaannemers, die vereist zijn voor de uitvoering van de dienst of opdracht voor DBT als klant. Enkel in kader van dit doel, zullen de persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Enkel de persoonsgegevens van de leverancier, zijn medewerkers of onderaannemers, die absoluut vereist zijn voor de uitvoering van de dienst of opdracht, worden verwerkt. Het betreft voornamelijk contactgegevens, identiteit kaartnummers en kentekenplaten, om communicatie omtrent de dienst of opdracht mogelijk te maken, en om toegang tot beveiligde locaties als havens, luchthavens, etc., waarvoor een gedetailleerde persoonsidentificatie vereist is wegens strenge veiligheidsmaatregelen, mogelijk te maken. Deze persoonlijke gegevens zullen enkel gecommuniceerd worden met het oog op het mogelijk maken van de uitvoering van de dienst of opdracht, en voor geen enkel ander doel.

Enkel de DBT medewerkers betrokken bij het project waarvoor de gevraagde persoonsgegevens nodig zijn, raadplegen en verwerken de persoonsgegevens van de leverancier, zijn medewerkers of onderaannemers. Er wordt geen persoonlijke data gecommuniceerd aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de desbetreffende dienst of opdracht.

Termijn: de persoonsgegevens worden bijgehouden zolang post-interventies in het kader van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst noodzakelijk zijn. Facturatiegegevens worden bijgehouden volgens de wettelijke termijn opgelegd door de geldende Belgische boekhoudwetgeving (i.e. 7 jaar).

Onze leveranciers, betrokken organisaties of instanties die de persoonlijke gegevens van leveranciers, zijn medewerkers of onderaannemers via DBT doorgestuurd krijgen, worden gevraagd zich eveneens te verbinden tot de richtlijnen van de AVG.

Mogelijks, in functie van de bestemming van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst, kunnen de persoonsgegevens naar betrokken leveranciers, instanties of organisaties buiten de Europese Unie worden gestuurd. Dit is enkel het geval indien de uitvoering van het project, de dienst of opdracht dit vereist. Externe partijen buiten de EU zullen eveneens door DBT gevraagd worden zich te verbinden tot het volgen van de richtlijnen van de AVG.

Afwijking van bovenstaande vermeldde clausules kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende leverancier.

 

Bescherming van de persoonsgegevens van de personeelsleden van De Buck Travel N.V.:

Wettelijke grondslag: De persoonlijke gegevens van het personeel of freelancers van DBT, nodig om hun opdracht voor DBT als werkgever te kunnen uitvoeren, zullen door DBT enkel voor dit doel gebruikt worden. Het betreft hier alle persoonsgegevens nodig voor het personeelsregister, het sociaal secretariaat en daarbij aansluitende leveranciers of instanties om aan onze arbeidsrechtelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Termijn: deze gegevens worden bewaard voor de termijn van de periode in dienst, verlengd met de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar.

De leveranciers of instanties die de persoonsgegevens van personeel of freelancers van DBT doorgestuurd krijgen, worden gevraagd zich eveneens te verbinden tot de richtlijnen van de AVG.

Mogelijks, in functie van de bestemming van de reis, het congres, het event, de incentive, de excursie, het project of de geleverde dienst, kunnen de persoonsgegevens naar betrokken leveranciers, instanties of organisaties buiten de Europese Unie worden gestuurd.

Afwijking van bovenstaande vermeldde clausules kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betrokken personeelslid of de betrokken freelancer.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens ten opzichte van niet betrokken derden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. DBT verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. DBT geeft geen persoonsgegevens vrij aan niet betrokken derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon, tenzij de verwerking van deze persoonsgegevens wettelijk vereist is.

 

Cookie policy.

Door de website van De Buck Travel N.V. te gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde informatie over uw surfbewegingen op passieve wijze wordt verzameld, aan de hand van technologische hulpmiddelen. Deze “cookies” laten niet toe u te identificeren.

De verzamelde informatie omtrent uw surfbewegingen op onze website (bvb. welke pagina’s worden geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging, etc.) laten ons toe meer inzicht te verwerven in het gebruik van onze website, op anonieme wijze. Op die manier kunnen wij onze website verder aanpassen naargelang de behoeften van de bezoekers. Deze informatie wordt niet verspreid en wordt niet gebruikt voor andere dan boven vermelde doeleinden.

 

Uw rechten.

Als klant, leverancier of personeelslid heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens verwerkt door DBT alsook het recht om (desgevallend) onjuiste gegevens te laten verbeteren, om (desgevallend) onrechtmatig verwerkte gegevens te laten verwijderen alsook om al uw verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen (volgens de mogelijkheden binnen het wettelijk kader).

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

DBT stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. DBT beschikt over ruime fysieke en ICT-gerelateerde middelen, alsook beheerprocedures en interne richtlijnen om de verzamelde gegevens te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen.

 

Contact en wijzigingen:

Indien u vragen of opmerkingen heeft bij het privacybeleid van De Buck Travel N.V. of u wenst gebruik te maken
van uw bovenvermelde rechten, kunt u steeds contact opnemen via onze contactpagina op onze website.

Indien u meent dat uw gegevens foutief werden verwerkt of misbruikt, kan u klacht indienen bij de Privacy commissie:

Contactadressen en openingstijden
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.
Telefonisch bereikbaar
Maandag, dinsdag, donderdag: 08u30 tot 12u00 – 13u00 tot 16u30
Woensdag, vrijdag: 08u30 tot 12u00

 

Wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd aangepast op 25/05/2018 in het kader van de inwerkingtreding van de AVG.

De privacy verklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen, naargelang aanvullende wet- en regelgeving die de AVG verder uitvoert of in navolging van wijzigingen in privacy gerelateerde richtlijnen. U vindt steeds de actuele privacy verklaring op onze website. Wij raden u aan steeds de actuele tekst van de privacy verklaring te raadplegen bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan DBT.